آیا تغییر مسیر 301 یک عامل رتبه بندی گوگل است؟ از طریق @sejournal، @kristilileilani

آیا تغییر مسیر 301 بر رتبه بندی شما در جستجوی ارگانیک تأثیر می گذارد؟ در ادامه بخوانید و رابطه بین تغییر مسیرهای 301 و رتبه بندی بهبود یافته گوگل را کشف کنید.

The post آیا تغییر مسیرهای 301 یک عامل رتبه بندی گوگل هستند؟ اولین بار در مجله موتور جستجو ظاهر شد.منبع