تعریف و معنی کلمه کلیدی – سئو چتر

سه نوع کلیدواژه اصلی وجود دارد: کلیدواژه های دم کوتاه، دم متوسط ​​و دم بلند.

برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو، به واژه نامه SEO مراجعه کنید.منبع