ردیابی رویداد Google Analytics: چگونه از طریق @sejournal، @vahandev تنظیم شود

این راهنما اینجاست تا به شما در انتقال رویدادهای سفارشی خود کمک کند، همراه با نحوه تنظیم رویدادهای سفارشی GA4 گام به گام.

پست Google Analytics Event Tracking: How To Get set up اولین بار در ژورنال موتور جستجو ظاهر شد.منبع